Find tech job seekers with unique potential
Build your dream team by post a job with ThaiTechPro free job board.
Post jobs for free
Let us help you enhance your team
Shorten work process
You don’t need to go into the long process of finding the right job seekers anymore. We’re here for you.
Applicant Profiles
Every applicant for your job has their profile that you can easily look on this website.
Safe and Free!
No upfront costs, no limitation, and nothing to be worried. Every feature in ThaiTechPro is free!
15,000+
Tech job seekers are waiting for you
Are you looking for developers, designers, product owners, or digital marketers? We have many tech job seekers who looking for challenges on our job board.
Start now for free!
Explore companies in ThaiTechPro
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
location_on
<ul><li>Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการประกันชีวิตมาตลอด 68 ปี เราเชื่อและเข้าใจในคุณค่าความรัก ความห่วงใยอนาคตคนที่รักทำให้เกิดการวางแผนล่วงหน้า เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นใจได้ว่า คนที่รักจะยังคงใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุข</li></ul>
Jobs from this company
C.S.I. Group /C-Click Recruitment Co., Ltd.
location_on
<ul><li>C.S.I. Group is the software development company, established since 1991 with 400 employees. We are the tailor-made based independent software development, which has the achievement in 20 years after the company established in Thailand.</li></ul>
Jobs from this company
บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ออน จำกัด
location_on
<ul> <li>เกิดจากการรวมตัวกันของนักพัฒนา และทีมผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีประสบการณ์</li> <li>ร่วมสร้างสรรค์และเป็นหนึ่งเดียวกันกับลูกค้าในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท คิว.ซี พาราวู้ด จำกัด
location_on
<ul><li>โรงงานผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้</li></ul>
Jobs from this company
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
location_on
<ul> <li>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทยตระหนักและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองหลวง จึงเป็นความท้าทายที่มุ่งมั่นในการพัฒนา URBAN LIVING SOLUTIONS เพื่อนำคุณภาพชีวิตบวกกับความเป็นอยู่ ที่ดีกลับสู่ชีวิตคนเมืองและเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น</li> <li>"อนันดา" ยังมุ่งมั่นพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ไปพร้อมกับการนำเสนอคำตอบของวิถีชีวิตคนเมืองรูปแบบใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ อนันดาสะท้อนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยติดสถานีขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เปิดโครงการแรกในปี พ.ศ. 2550 ความเพียบพร้อมทั้งด้านสไตล์ ความทันสมัย และคุณภาพที่โดดเด่น ในราคาที่เหมาะสมนี้เอง ที่ทำให้ "อนันดา" เป็นผู้พัฒนาโครงการที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดบริษัทหนึ่งในกรุงเทพมหานคร</li> <li>อนันดามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างเสริมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าสู่ความสำเร็จด้วยการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงาน</li> <li>อย่ารอช้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอนันดาได้แล้ววันนี้ ดูตำแหน่งงานที่สนใจแล้วกดสมัครงานได้ทันที</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท แก้วปราการ จำกัด
location_on
<ul><li>เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้ว แก้วน้ำ จาน ชาม เจ้าของ Brand "UNIONGLASS" กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการมากว่า 44 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท กำลังเปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้</li></ul>
Jobs from this company
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
location_on
<ul> <li>บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยครอบครัวพรรณนิภา เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดย</li> <li>ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 2 บริษัท คือ</li> <li>1.บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ รวมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มประกันรถยนต์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) และกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 2. กลุ่มประกัน Non-Motor ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันวินาศภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิดทางกฎหมายต่อสาธารณะชน ประกันภัยวินาศกรรม ประกันภัยความเสี่ยงภัยด้านการเงิน และการค้ำประกัน ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง หรือประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น</li> <li>2. บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ รวมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ดังนี้ ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล และประกันชีวิตประเภทกลุ่ม</li> <li>บริษัทย่อย คือ บริษัท แคสแมท จำกัด ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาดดิจิตอล และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติงานและการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล โดยพนักงานของแคสแมท ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ผ่านการอบรม ISO29110 ISO20000และ ISO27001</li> <li>บริษัทร่วม คือ บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด ธุรกิจให้บริการด้านคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัยผ่านรูปแบบของการกรอกข้อมูลโดยลูกค้า และการให้บริการคำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ www.noon.in.th ผ่าน บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด เพื่อเป็นช่องทางให้กับลูกค้าในการค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลา ทั้งนี้การให้บริการของ TQLD รวมถึงการให้คำแนะนำในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าจากการกรอกข้อมูลความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกัน</li> </ul>
Jobs from this company
Eiamheng Tapioca Starch Industry CO., LTD.
location_on
<ul><li>Eiamheng Tapioca Starch Industry Co.,Ltd. Is one of the largest manufacturers of starch in Thailand. The company was established 1993 at Tumbon Kutboat, Soengsang district, Nakhonratchasima. At present the company has 3 manufacturing lines production capacity of 900 tons per day.</li></ul>
Jobs from this company
Start now for free!
How it works
1
Register to ThaiTechPro free job board
Only a few steps to complete before access to our free job board.
2
Create a job post for talents you need
Tell us what position in your team that needs to be enhanced, Create a job post with us for free.
3
Hire suitable talents to enhance your team
Connect with the talents that qualified for your team. Set up an interview and hire them right away!
Build your perfect team by finding the key players!
If you having a hard time finding the right applicants to join your team, ThaiTechPro is here for you. Register and post jobs on our free job board for free.
Register