Find tech job seekers with unique potential
Build your dream team by post a job with ThaiTechPro free job board.
Post jobs for free
Let us help you enhance your team
Shorten work process
You don’t need to go into the long process of finding the right job seekers anymore. We’re here for you.
Applicant Profiles
Every applicant for your job has their profile that you can easily look on this website.
Safe and Free!
No upfront costs, no limitation, and nothing to be worried. Every feature in ThaiTechPro is free!
15,000+
Tech job seekers are waiting for you
Are you looking for developers, designers, product owners, or digital marketers? We have many tech job seekers who looking for challenges on our job board.
Start now for free!
Explore companies in ThaiTechPro
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
location_on
<ul><li>ผลิตไก่สดแช่แข็งและแปรรูปเพื่อการส่งออก</li></ul>
Jobs from this company
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
location_on
<ul> <li>บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยเมื่อปี 2550 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ Falcon Insurance Company (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) ผู้ให้บริการด้านการเงินที่มั่นคงรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตรอนโต ภายใต้ชื่อ “FFH” ปัจจุบัน FFH มีสินทรัพย์มากกว่า 64,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2 ล้านล้านบาท) และมีเงินทุนมากกว่า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.9 แสนล้านบาท) โดยบริษัทในกลุ่ม FFH ประกอบกิจการอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา นิวซีแลนด์ และเอเชีย ในเอเชียกลุ่มบริษัท Fairfax ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ในประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ศรีลังกา อินเดีย และสปป.ลาว กลุ่มบริษัท Fairfax มีความชำนาญในด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การรับประกันภัยต่อ การบริหารการลงทุน และการบริหารการจัดการสินไหมทดแทน</li> <li>บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีสินทรัพย์กว่า 3 พันล้านบาท และมีเงินทุนกว่า 500 ล้านบาท ให้บริการรับประกันภัยกับกลุ่มธุรกิจองค์กรและกลุ่มลูกค้ารายย่อย ภายใต้ประเภทการรับประกันวินาศภัยครบวงจร ซี่งรวมถึงประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยขนส่งทางทะเล ประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันความเสี่ยงภัยทางการเงิน</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
location_on
<ul> <li>บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต</li> <li>เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่</li> <li>1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี</li> <li>2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอล โอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้</li> <li>ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ</li> <li>1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด</li> <li>เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย</li> <li>เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้</li> <li>2. บริษัทเจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด</li> <li>ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิต</li> </ul>
Jobs from this company
K Stone Corporation Ltd.
location_on
<ul><li>K.STONE CORPORATION ประกอบธุรกิจด้านการสรรหาบุคลากรและด้านบริหารงานบุคคลในสายอาชีพต่างๆ อาทิ เช่น การตลาด การขาย บัญชี ไอที ฯลฯ เป็นต้น เรามีความใส่ใจ ความพร้อม และความชำนาญในสายงาน ทำให้เรามั่นใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการสรรหาพนักงานและความรวดเร็วในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการคัดสรรพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละองค์กร โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานได้</li></ul>
Jobs from this company
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
location_on
<ul> <li>ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 เพื่อดำเนิน ธุรกิจเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วนภายในประเทศโรงงานของบริษัท ตั้งอยู่บน พื้นที่ 500 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรม เหมราชชลบุรี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 130 กิโลเมตร</li> <li>GJS เป็นโรงงานที่ทันสมัยและครบวงจรด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน</li> <li>GJS ผลิตเหล็กแบบครบวงจร ประกอบด้วย</li> <li>•โรงงานผลิต DRI จากสินแร่เหล็ก</li> <li>•โรงงานหลอมเหล็กไฟฟ้าแบบ Consteel ซึ่งมีขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก</li> <li>•โรงหล่อแสล็ป (Slab) แบบต่อเนื่อง</li> <li>•โรงผลิตเหล็กรีดร้อน กำลังผลิต 3 ล้านตันต่อปี</li> <li>•โรงงานรีดเหล็กเรียบสำหรับงานที่ต้องการความเรียบแบบพิเศษ</li> <li>•โรงงานกัดกรดและเคลือบน้ำมันสำหรับเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และ เครื่องใช้ไฟฟ้า</li> <li>•โรงงานเคลือบสังกะสีสำหรับเหล็กเพื่อกันสนิมในอุตสาหกรรมยานยนต์</li> <li>อุตสาหกรรมก่อสร้างหลังคาอาคารและโรงงาน</li> <li>การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องโดยใช้ระยะเวลา</li> <li>การผลิตประมาณ 3.5 ชั่วโมง ในการแปรสภาพเศษเหล็กและ เหล็กถลุงโดยการหลอมในเตาหลอม</li> <li>ไฟฟ้าและนำมาหล่อเป็นเหล็กแท่งทรงแบนจากนั้นจึงนำไปรีดอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นเหล็กแผ่น</li> <li>รีดร้อนชนิดม้วนที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:</li> <li>2000เมื่อ ปี 2548 และ CE Mark ในปี 2549 ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั้งตลาดในประเทศ</li> <li>และต่างประเทศ</li> <li>นอกจากนั้นโรงงานของบริษัทยังเป็นโรงงานแห่งเดียวในประเทศและนับเป็น หนึ่งในโรงงาน</li> <li>ไม่กี่แห่งทั่วโลกที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีระดับชั้นความหนาเพียง 1.0 มิลลิเมตรได้</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
location_on
<ul><li>บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ZTI เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ในยุคแรกเริ่มของแท็บเลต นำโดยคุณวีรชน วังกาวี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้เคยคว้ารางวัลด้านการประกวดหุ่นยนต์ระดับประเทศมาแล้วมากมาย โดยคุณวีรชนและทีมงานได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นบริษัทขึ้นในปี 2556 เพื่อให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ Mobile Application รวมถึงเว็บไซต์แก่ลูกค้าองค์กร หน่วยงานภาครัฐฯ ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กอปรกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ ซีล เทคสามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา e-Learning Platform รวมถึงe-Book Platform ที่ทำงานบน Mobile ได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้พัฒนาระบบ Learning Management System และอีกหลายโครงการสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องการันตีมาตรฐานการทำงานของซีล เทค คือการได้รับมาตรฐาน ISO 29110 ตั้งแต่ปี 2558ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญจนสามารถรองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบที่เป็น Enterprise Solutionsครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม และมีผลงานอันเป็นที่ยอมรับมากมาย</li></ul>
Jobs from this company
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
location_on
<ul> <li>ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งใน และนอกสถานที่ ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจำ และแพทย์นอกเวลา มากกว่า 300 คน บุคลากรในฝ่ายการพยาบาลมากกว่า 500 คนมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับบริการผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คนต่อวัน</li> <li>โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอตั้งปณิธานที่จะให้ความสำคัญในการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้คติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” ดังนี้</li> <li>1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม</li> <li>2. การสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในขณะนี้ และต่อไป</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
location_on
<ul> <li>บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2546</li> <li>ดำเนินกิจการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติกFood Packaging สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร ด้วยระบบการฉีด การพิมพ์ การเป่า ฟรีฟอร์ม PET ขวด PET น้ำดื่ม/CSD/ขวด PET บรรจุร้อน ถ้วย PP ผนังบาง/ Tub/Lid/ถ้วย PP ผนังบางพิมพ์สี ฝาปิด รวมทั้งพิมพ์ถ้วย ด้วยระบบ DRY OFFSET</li> <li>ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม PETชาเพียวริคุ,ไอวี่, สปอนเซอร์,ขวดน้ำดื่มสยาม น้ำดื่มสิงห์ น้ำดื่มช้าง,ถ้วยโยเกิร์ตดัชชี่ ถ้วยบะหมี่ไวไว โดยใช้เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ที่ใช้อยู่ในอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยช่างเทคนิค พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สูง และยังได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกเครื่องจักรที่ดีที่สุดมาใช้ในการผลิตเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพในระบบ Quality Control และ Quality Assurance ของทุกๆ ผลิตภัณฑ์เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ ถ้วย, พรีฟอร์ม และขวด PET ได้ตาม Specification</li> <li>บรรจุภัณฑ์พลาสติก ทุกชนิดที่ผลิตขึ้นจากบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคตลอดมา บริษัทฯได้ ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ทำให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีระบบการจัดการด้านคุณภาพที่ดี เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆมากมาย</li> <li>ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมากเข้าร่วมทีมงาน เพื่อรองรับการผลิตที่กำลังเพิ่มขึ้น</li> <li>วันทำงานปกติ</li> <li>ระดับ : เจ้าหน้าที่,วิศวกร,หัวหน้าแผนก ขึ้นไป</li> <li>คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.</li> <li>(ยกเว้น เสาร์ ที่ 4 ของเดือน 1 เสาร์ คือวันทำงาน)</li> <li>ระดับ : วิศวะกรประจำกะ,ช่างซ่อมบำรุง,</li> <li>ช่างประจำเครื่องจักร,พนักงาน</li> <li>คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.</li> </ul>
Jobs from this company
Start now for free!
How it works
1
Register to ThaiTechPro free job board
Only a few steps to complete before access to our free job board.
2
Create a job post for talents you need
Tell us what position in your team that needs to be enhanced, Create a job post with us for free.
3
Hire suitable talents to enhance your team
Connect with the talents that qualified for your team. Set up an interview and hire them right away!
Build your perfect team by finding the key players!
If you having a hard time finding the right applicants to join your team, ThaiTechPro is here for you. Register and post jobs on our free job board for free.
Register