Find tech job seekers with unique potential
Build your dream team by post a job with ThaiTechPro free job board.
Post jobs for free
Let us help you enhance your team
Shorten work process
You don’t need to go into the long process of finding the right job seekers anymore. We’re here for you.
Applicant Profiles
Every applicant for your job has their profile that you can easily look on this website.
Safe and Free!
No upfront costs, no limitation, and nothing to be worried. Every feature in ThaiTechPro is free!
15,000+
Tech job seekers are waiting for you
Are you looking for developers, designers, product owners, or digital marketers? We have many tech job seekers who looking for challenges on our job board.
Start now for free!
Explore companies in ThaiTechPro
บริษัท จัดหางานบีซีเค จำกัด
location_on
<ul><li>บริษัท จัดหางานบีซีเค จํากัด ทางบริษัทเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหางานในการให้บริการสรรหาพนักงานประจำ (Recruitment) ให้กับบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งทางเรามีทีมงานที่ปรึกษาด้านจัดหางานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสรรหาบุคคลากร โดยทางบริษัทเราสามารถลดภาระในการหาคนที่ยุ่งยาก และทางเรายึดมั่นในการทำงานแบบตรงตามที่ลูกค้าต้องการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของลูกค้า โดยภายใต้สโลแกนว่า มองหางาน มาหาบีซีเค 仕事を探し、bckに来てる</li></ul>
Jobs from this company
บริษัท อิสธานัน จำกัด
location_on
<ul><li>ประกอบกิจการก่อสร้างและคอนโด Low-Rise เพื่อนักลงทุนและพักอาศัย</li></ul>
Jobs from this company
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
location_on
<ul><li>บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 85 ปี มีพนักงานกว่า 7,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน</li></ul>
Jobs from this company
บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
location_on
<ul> <li>บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2539</li> <li>โดยดำเนินธุรกิจประเภท IT Solution หรือ ผู้ให้บริการ, ติดตั้ง, ให้คำปรึกษา, ออกแบบ, บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง สำหรับตอบสนองปัญหาทางธุรกิจขององค์กรทั่วไป</li> </ul>
Jobs from this company
Pragma Technology Co.,Ltd
location_on
<ul> <li>จำหน่าย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ค สตอเรจ คอมพิวเตอร์</li> <li>ออกแบบ/วางระบบ ระบบ IT, เน็ตเวิร์ค/เซิร์ฟเวอร์</li> </ul>
Jobs from this company
EASY BUY CO.,LTD.
location_on
<ul> <li>บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) “อีซี่บาย” จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 เมษายน 2548 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อีซี่บายได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ อีซี่บายมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสะดวกสบายทางการเงินแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ</li> <li>อีซี่ บายนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด Green Technology Organization เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริการ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วผ่านสาขายูเมะพลัส และจุดให้บริการร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศ</li> <li>ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีซี่บายให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันอีซี่บายได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 6,000 ล้านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ทั่วประเทศ</li> <li>VDO Recruiting</li> <li>https://youtu.be/JNQYVdy5bOM (Click link)</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
location_on
<ul> <li>บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด</li> <li>บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด ให้บริการรับจ้างผลิตอาหารเสริม สมุนไพร ผงชงดื่ม เครื่องสำอางและครีม พร้อมดูแล ตั้งแต่การพัฒนาสูตร ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการ ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM) เพราะเราคือหนึ่งในเครือของ บริษัทโรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในด้านยา สมุนไพร และการผลิตอาหารเสริม ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐาน GMP ควบคุมโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีประสบการณ์</li> </ul>
Jobs from this company
บริษัท สไมล์ ไอที เซอร์วิส จำกัด
location_on
<ul><li>บริษัท สไมล์ ไอที เซอร์วิส จำกัด รับซ่อมคอมพิวเตอร์ รับซ่อมเครื่อง Macbook</li></ul>
Jobs from this company
Start now for free!
How it works
1
Register to ThaiTechPro free job board
Only a few steps to complete before access to our free job board.
2
Create a job post for talents you need
Tell us what position in your team that needs to be enhanced, Create a job post with us for free.
3
Hire suitable talents to enhance your team
Connect with the talents that qualified for your team. Set up an interview and hire them right away!
Build your perfect team by finding the key players!
If you having a hard time finding the right applicants to join your team, ThaiTechPro is here for you. Register and post jobs on our free job board for free.
Register